Conditions générales

Our general terms and conditions (only available in Dutch language, if required in other language please contact us).

Artikel 1 Algemeen
1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst (order) tussen Tulppack, gevestigd te Opmeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53643526, hierna te noemen: “Tulppack”, en een Wederpartij waarop Tulppack deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tulppack, voor de uitvoering waarvan door Tulppack derden worden betrokken.
3.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Tulppack en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5.    Indien Tulppack niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tulppack in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
6.    De bedrijfsactiviteiten van de onderneming van Tulppack zijn divers waardoor Tulppack niet alleen bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de Wederpartij en een derde maar ook feitelijke producten levert alsmede diensten. Daar waar in deze algemene voorwaarden “product(en)” of “zaken” staat vermeld, moet ook worden gelezen “dienst(en)”.  

Artikel 2     Offertes en aanvaarding
1    Alle offertes en aanbiedingen van Tulppack zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
2    Tulppack kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3    De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen c.q. heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en verpakkingskosten alsmede administratiekosten. Aangeboden prijzen zijn voorts exclusief de kosten van installatie, inbedrijfstelling of demonstraties. Opgegeven prijzen zijn vermeld in Euro’s waarbij geldt dat eventuele koerswijzigingen inzake USD worden doorberekend. 
4    Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Tulppack daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tulppack anders aangeeft.
5    Een samengestelde prijsopgave verplicht Tulppack niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders waaronder begrepen nabestellingen. 
6    De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten zodra Tulppack een door de Wederpartij ondertekend exemplaar van de offerte heeft ontvangen en/of de betaling tegenoverstaande een orderbevestiging/(pro-forma) factuur. 
7    In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren waaronder begrepen prijsstijgingen ten gevolge van wet- of regelgeving of een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of prijsstijgingen op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, is Tulppack te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs of honorarium, één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake 
bestaande wettelijke voorschriften.
8    Tulppack heeft te allen tijde het recht om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3     Duur, termijnen, uitvoering 
1.    De overeenkomst tussen Tulppack en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.    Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Tulppack schriftelijk in gebreke te stellen. Tulppack dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.    Tulppack zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Tulppack bepaalt de wijze waarop een overeengekomen opdracht wordt uitgevoerd. 
4.    Tulppack heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.    Indien door Tulppack of door Tulppack ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
6.    Levering geschiedt af werk Tulppack, tenzij anders vermeld in de offerte/opdrachtbevestiging/(pro-forma) factuur. Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van Wederpartij, tenzij anders overeengekomen. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Tulppack gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij ter beschikking staan.
7.    Tulppack is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
8.    Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Tulppack de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

Artikel 4    Gegevens Wederpartij
1.    De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tulppack aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en in op de gewenste wijze aan Tulppack worden verstrekt. 
2.    Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tulppack zijn verstrekt, heeft Tulppack het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende aan de Wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij de gegevens aan Tulppack ter beschikking heeft gesteld. 
3.    De Wederpartij staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden. Tulppack is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Tulppack is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

Artikel 5    Wijziging overeenkomst
1.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Tulppack zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
2.    Indien Opdrachtnemer verzoekt om een wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Tulppack gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van een gewenste wijziging van de overeenkomst levert geen wanprestatie van Tulppack op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. Tulppack is op geen enkele wijze aansprakelijk indien het niet (meer) mogelijk is om een verlangde wijziging door te voeren c.q. op te nemen in de uitvoering van de werkzaamheden. 
3.    Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Tulppack een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, bijvoorbeeld indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 
4.    Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Tulppack gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Tulppack daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6      Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1.    Tulppack is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: 
a.    de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b.    na het sluiten van de overeenkomst Tulppack ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
c.    de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d.    door vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Tulppack kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomt.
2.    Voorts is Tulppack bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tulppack kan worden gevergd. 
3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tulppack op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Tulppack de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.    Indien Tulppack tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
5.    Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Tulppack gerechtigd tot het verhalen van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6.    Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Tulppack gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Tulppack, zal Tulppack in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Tulppack extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Tulppack anders aangeeft.
8.    In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Tulppack vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Tulppack op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7    Overmacht
1.    Tulppack is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tulppack geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tulppack niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Tulppack of van derden daaronder begrepen. Tulppack heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tulppack zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.    Tulppack kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.    Voor zover Tulppack ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tulppack gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 8    Betaling en incassokosten
1.    Betaling dient steeds te geschieden vooraf, op een door Tulppack aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Tulppack aangegeven. Tulppack is gerechtigd om periodiek te factureren.
2.    Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand (waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend), tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.    Tulppack heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
4.    De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Tulppack verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5.    Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. 
 
Indien Tulppack echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6.    In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de wederpartijen ieder hoofdelijk aansprakelijk jegens Tulppack voor de betaling van het volledige factuurbedrag, de rente en kosten. 

Artikel 9      Eigendomsvoorbehoud
1.    Het door in het kader van de overeenkomst Tulppack geleverde blijft eigendom van Tulppack totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Tulppack gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2.    Het door Tulppack geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
3.    De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Tulppack veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Tulppack daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Wederpartij zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Tulppack ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Tulppack gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Tulppack bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4.    Voor het geval Tulppack zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Tulppack en door Tulppack aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Tulppack zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 10      Onderzoek, reclames en verjaringstermijn
1.    Opgaven van Tulppack met betrekking tot kleuren, afmetingen, prestaties, eigenschappen e.d. gelden slechts bij benaderingen en zijn vrijblijvend.
2.    Afbeeldingen, beschrijvingen, foto’s, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website/webshop van Tulppack opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Tulppack niet. 
3.    De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dan wel verschillen in kwantiteit dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Tulppack te worden gemeld bij gebreke waarvan iedere aanspraak van de Wederpartij vervalt. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Tulppack te worden gemeld bij gebreke waarvan iedere aanspraak van de Wederpartij vervalt. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Tulppack in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Tulppack in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 
4.    Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Tulppack opdracht gegeven heeft. 
5.    Indien niet tijdig of conform het hiervoor bepaalde is geklaagd, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en wordt Tulppack geacht zijn verplichtingen correct te zijn nagekomen wordt aangenomen dat de Wederpartij de zaken c.q. facturen als juist erkent.
6.    Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Tulppack de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Tulppack, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Tulppack te retourneren en de eigendom daarover aan Tulppack te verschaffen, tenzij Tulppack anders aangeeft. 
7.    Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Tulppack daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij. 
8.    Eventuele retourzending van zaken door de Wederpartij geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de Wederpartij. 

Artikel 11    Garantie
1.    De door Tulppack te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Europa. 
 
Bij gebruik buiten Europa dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Wederpartij dient eveneens zelf te onderzoeken of de zaken buiten Europa zijn toegestaan. Tulppack staat hiervoor niet in. In geval blijkt dat het geleverde niet voldoet aan de voorwaarden in het buitenland of indien het geleverde niet is toegestaan in het buitenland komt dit volledig voor rekening en risico van de Wederpartij en vormt dit geen grond tot ontbinding van de overeenkomst.
2.    Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 verstrekt Tulppack met betrekking tot door hem geleverde zaken een garantie op materiaal en fabricagefouten. Deze garantie houdt uitsluitend in dat Tulppack naar beste vermogen eventuele fouten zal herstellen, dan wel zaken zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Tulppack. De garantie geldt voorts voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. 
3.    Indien de door Tulppack verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. 
4.    Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit:
a.    onoordeelkundig c.q. onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt verkeerde aansluiting of verkeerde netspanning;
b.    verwaarlozing van de zaken dan wel onjuiste opslag of onderhoud door de Wederpartij en / of door derden;
c.    gebruik met ongeschikte of verkeerde accessoires en/of media; 
d.    wanneer, zonder vooraf schriftelijke toestemming van Tulppack, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze;
e.    andere vormen van onachtzaam gebruik of behandeling door of namens Tulppack;
f.    omstandigheden waar Tulppack geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
5.    Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 12    Aansprakelijkheid
1.    Indien Tulppack aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld waarbij geldt dat Tulppack – als zij al aansprakelijk is - uitsluitend aansprakelijk kan zijn voor directe schade. 
2.    Tulppack is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tulppack is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.    Indien Tulppack aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tulppack beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4.    De aansprakelijkheid van Tulppack is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tulppack aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Tulppack toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Tulppack is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tulppack of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13    Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart Tulppack voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Tulppack toerekenbaar is. Indien Tulppack uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Tulppack zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Tulppack, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Tulppack en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 14    Intellectuele eigendom 
1.    Tulppack behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor met betrekking tot alle door haar in het kader van informatie op opdracht beschikbaar gestelde c.q. verstrekte producten van de geest of die zij heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 
2.    Het auteursrecht op de tot stand gekomen producten, zulks in de ruimste zin van het woord, berust eveneens bij Tulppack. De Wederpartij kan geen aanspraken maken op enig auteursrecht jegens Tulppack, noch jegens door Tulppack ingeschakelde derden. 
3.    Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 
4.    Het is de Wederpartij verboden door Tulppack geleverde producten aan derden ter hand te stellen anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van Tulppack. 
5.    Tulppack en de Wederpartij verplichten zich voorts, ieder voor zich, tot volledige geheimhouding waar het betreft bedrijfseigen informatie van de wederpartij en verplichten zich voorts om deze niet – direct of indirect – al dan niet te eigen bate aan te wenden. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door een partij door de andere partij ter beschikking is gesteld evenals door de verwerking daarvan verkregen resultaten. 
6.    Tulppack heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
7.    Bij overtreding van één van in dit artikel genoemde bepalingen verbeurt de tekortschietende partij ten behoeve van de andere partij een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 alsmede een boete van € 500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de andere partij op volledige vergoeding van de door haar geleden schade, met kosten en interessen. 

Artikel 15    Annulering
1.    Annulering door een Wederpartij van een reeds gesloten overeenkomst tussen Tulppack en Wederpartij kan slechts geschieden met schriftelijke instemming van Tulppack. Indien Tulppack al instemt met een annulering – waartoe zij niet verplicht is – dan geldt in ieder geval dat de Wederpartij aan Tulppack vergoed alle door Tulppack reeds gemaakte kosten vermeerderd met 10% van de overeengekomen prijs als schadeloosstelling. 
2.    Tulppack behoudt zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst te vorderen alsmede vergoeding van de schade te eisen. 

Artikel 16    Toepasselijk recht en geschillen
1.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tulppack partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.    De rechter in de vestigingsplaats van Tulppack is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Tulppack het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Opmeer, 15 april 2019